PDF-XChange.se tel:031-3121100 ORDER & Pris

  
PDF-XChange EDITOR 3 ersätter PDF-Viewer i PRO-paketet
De som önskar ha kvar PDF-Viewer behöver bara uppgradera och Viewer ligger kvar = får allt.
Nya användare: Installera senaste. 
Om ni vill ha PDF-Viewer versionen av PRO paketet = installera v5.0.271, 2sep13. Sedan (om ni vill) uppgradera med v5.0.272 = får även Editor = bra.

 

PRO VERSIONEN = full version

(tillgängligt fr o m 13 nov 2013)

 • Full Sidredigering innehåll

 • PDFRichEdit för RTF-stöd

 • Stavningskontroll

 • Redigera innehåll

 • Lyssna/lägga till ljud till PDF-sidor

 • Visa multimedia (video etc.)

 • Ändra enkelt PDF-formulär

 • Utökade XFA former stöd

 • Former åtgärder/åtgärd hanterare stöd

 • Servrar urval

 • Sidhuvud/sidfot stöd

 • Lägga till inställningar och förinställningar programalternativ

 • Bates-numrering

 • PDF/A 1 och 2 innehåll följsamhet

 • Mer flexibla stämpelpaletten alternativ (platser etc för nätverksanvändning)

 • Vattenstämplar (alternativ Text och bild)

 • Utökade OCR-alternativ

 • Betydligt ladda förbättrad återgivning och sida hastighet

 • Importera direkt från XPS och annat stöd format

 • Ytterligare alternativ för anteckning

 • Abstrakt filsystem

 • Nya Java-script V8-motor

 • Förbättrad bild inbäddning stödja stöds format (exempelvis JPEG. JPEG 2000 etc)

 • Ångra/gör om/History stöd etc

 • Helt anpassningsbara Användargränssnittet

 • Tredje part säkerhet hanterare Plug-ins

 • Importera/exportera formulär data

 • Utökat stöd för Digital signatur

 • Säkerhetsprofiler (för att lägga säkerhet i dokument bekvämt)

 • Förbättrad webbläsare Plug-ins att minska kompatibilitetsproblem

 • och mycket mer...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Full Page content editing

 • PDFRichEdit for RTF support

 • Spell Checker

 • Redact content

 • Listen/add audio to PDF pages

 • View Multi-Media (Videos etc.)

 • Modify simple PDF Forms

 • Extended XFA forms support

 • Forms Actions/Action Handlers support

 • Servers Selection

 • Header/Footer support

 • Add application Preferences and Presets options

 • Bates Numbering

 • PDF/A 1 and 2 Content adherence

 • More flexible Stamps Palette options (locations etc for network use)

 • Watermarks (Text and Image options)

 • Extended OCR options

 • Significantly improved rendering and page load speed

 • Import Directly from XPS and other support formats

 • Additional Annotation options

 • Abstract File System

 • New Java-script V8 engine

 • Improved image embedding supporting supported formats (e.g. JPEG. JPEG 2000 etc)

 • Undo/Redo/History support etc

 • Fully customizable UI

 • Third Party Security Handlers Plug-ins

 • Import/Export Forms data

 • Extended Digital Signature Support

 • Security Profiles (for adding security to documents conveniently)

 • Improved Browser Plug-ins to reduce compatibility issues

 • and much more ....

   
 

Info nedan: 
- nya EDITOR 3 - skarp Pro version för de med aktuell licenskod. Förnya er licens/update renew@pdf-xchange.se
- test Viewer 3   - gratis beta test = fritt tillgänglig under utvecklingstiden för alla med licenskod dvs även gamla avtal.

Vi är glada att meddela kunder att den efterlängtade utgåvan av PDF-XChange Viewer uppgraderingen, inklusive redigeringsalternativ, kommer att göras tillgänglig både för test + ny skarp EDITOR 3 = se downloads nedan.
 

PDF-XChange EDITOR 32/64 bitars Zip: Gå¨till Downloads

Licens - kommer ditt gamla serienummer att fungera?
EDITOR är en försmak av kommande Viewer 3. Alla med licens för Viewer 2.5 kan testa (alla PRO kunder) 
Efter testperioden avslutas fullversionen av EDITOR och den övergår till begränsad trial.  
Användare med licens och giltigt avtal sk maintenance agreement kan uppgradera till Viewer 3 när dags.
Viewer 3 ersätter nuvarande Viewer 2.5 och kommer finnas i olika versioner beroende typ av licens. Viewer-3-PRO ingår i paketet PDF-XChange PRO och alla med gällande avtal kan uppdatera fritt. Ni som ej haft avtal tidigare, är utan giltigt avtal kan antingen köpa nytt eller sk återaktivera er gamla licens via oss. Kontakta support(at)pdf-xchange.se. Ange licenskod och era uppgifter => ni får ett erbjudande.

Spec EDITOR 3 - länk här

Vad kommer att installeras som standard när jag köper en ny licens, eller uppdaterar min befintliga installation innan Viewer 3.
Vi kommer fortsätta att installera, erbjuda, version 2.5 av PDF-XChange Viewer. EDITOR och kommande Viewer 3 kommer att vara en valfri nedladdning tillgänglig för alla användare; antingen som en testversion eller som skarp licens.
När Viewer 3 är klar får alla den i nedladdningspaketet dvs som standard.


Kommer denna utgåva att vara komplett?
80-90 Procent av funktionerna som kommer att vara redo vid start. Däremot fortsätter 2.5 att levereras tills allt är helt färdig testat. Dvs 2.5 uppdateras löpande (ej för gamla paket t ex PDF-XChange 4 PRO). Det innebär att det kan bli en mix av olika nivåer av funktion beroende på release men vi tror att användaren önskar få vissa funktioner så snabbt som möjligt. De större närverken med it-administration och distribution kommer kunna välja att helt enkelt köra löpande eller avvakta de större stegen av update. 

T ex nya PDF-XChange 5 PRO paketet är i sin grund samma plattform men vissa tillägg läggs till med nya releaser. PDF-Tools och PDF-Viewer PRO ingår här som 2 av 3 delar och uppdateras löpande Det gör att IT-admin/support ej behöver vara så oroliga för support och dyligt för det är på detalj nivå som förändringar sker. Vissa användare märker ej detta och andra längtar efter det nya => bättre att helt enkelt installera den version som är aktuell för senare version kan hittat+löst problem i t ex windows eller andra program.

Vilka viktiga funktioner kommer att saknas?
(Editor)
Det finns 3 viktiga huvudfunktioner som kommer antingen vara delvis genomfört eller delvis tillgänglig, fram till slutet av februari-mars; Frimärken och utskrift utelämnas (tillfälligt) + Annotations endast delvis och begränsat, alla dessa finns just nu i Version 2.5 x. Därför är det möjligt att du kommer att behöva använda en kombination av både Version 3 och Version 2.5 x att uppfylla ditt mål. Till exempel; Om du vill redigera befintlig text i en PDF-fil (med Version 3) och sedan spara och öppna igen i Version 2.5 x om du vill lägga till, säg, frimärken eller anteckningar, och sedan skriva ut filen till papper. I fråga om att skriva ut specifikt, kommer det att finnas grundläggande utskriftsalternativ i Version 3, men av hela utskriftsmotorn håller på att skrivas om till bättre support complex och PostScript-filer och minska tillfälligt filstorleken när du skriver ut; Detta bör påskynda utskriften betydligt, och kommer att vara fullständigt innan guld.

Mer information kommer.

 

 

 

 

 

 Engelsk original text (ej uppdaterad men senaste på engelska, svensk uppdaterad 11feb13).

We are pleased to advise customers that the long awaited release of the PDF-XChange Viewer upgrade, including editing options, will be released as a 'Candidate' release and can be downloaded here as of Dec 27, 2012.

PDF-XChange Editor 32/64 bitars Zip: Gå¨till Downloads

Licensing - will your old serial number function ?
All existing, valid PDF-XChange Viewer Version 2.x license holders will have access to use this candidate release (including those having purchased products bundling the PDF-XChange Viewer; such as PDF-XChange PRO versions 4 and 5 and PDF-Tools Version 4) - though do note: this candidate release will cease to function, other than in trial mode, from approximately March 1st 2013; at which time, new serial numbers will be required, as the candidate release will have been superseded by a 'Gold' release. These serial keys will be issued, free, to all users with valid maintenance in place, or who have purchased in the preceding 12 months.

What will be installed by default when I purchase a new license, or update my existing installation prior to the Gold release?
Until we make available the 'Gold' release (expected during February 2013) we will continue to install, by default, Version 2.5x of the PDF-XChange Viewer, rather than the Version 3 Editor. This will be an optional download available to all users; either as a trial version (e.g. you hold no license and therefore will have access to the FREE functionality, as now, in Version 2.5x) or using a license (the full unlimited product as it stands).

Will this release be feature complete?
Some 80-90% of the features will be ready by the release date given and the majority of those not ready are existing features available in Version 2.5x. Therefore, if they are not available, they will be by using a combination of Version 2.5x and Version 3. For example; you may use a Version 3 option, such as text editing, then save the file and open in Version 2.5x to allow some additional, omitted options to be utilized. We have done this to allow us to concentrate, as much as possible, on adding new functionality not available now, rather than just completing existing functionality, as this adds nothing new to the available 'mix' of features.

What key features will be missing?

There are 3 core, 'headline' functions that will either be partially implemented, or not available at all, until late January or early February; Stamps and printing are omitted, for now, completely; Annotations will be only partially implemented and limited, as all of these are currently available in Version 2.5x. Therefore, it is possible that you will need to use a combination of both Version 3 and Version 2.5x to fulfill your goal. For example; if you wish to edit existing text in a PDF file (using Version 3) and then save and re-open in Version 2.5x to add, say, Stamps or Annotations, and then print the file to paper. In regards to printing specifically, there will be basic printing options in Version 3, but the entire printing engine is in the process of being rewritten to better support complex, and Postscript, files and reduce temporary file sizes when printing; this should speed up the print process considerably, and will be complete prior to the Gold release.